El testament online. Què és?

El testament o última voluntat d'una persona és l'acte jurídic que conté la manera en què vol que es reparteixin els seus béns i propietats quan mori. El testament es pot modificar tantes vegades com vulguis mentre siguis viu.

Els especialistes en dret de successions sempre recomanen que es faci un testament quan es tingui alguna propietat per tal d'evitar problemes jurídics i personals en el futur.

Quan una persona mor sense testament, la llei és l'encarregada de designar els hereus del difunt i establir-ne l'ordre de prioritat, i tota l'herència s'atribueix als familiars del difunt amb les proporcions establertes legalment.

Si actualitzes el testament, també és molt recomanable que revisis l'assegurança de vida i el beneficiari o els beneficiaris que tingui, ja que l'assegurança farà el pagament a la persona designada en aquest contracte, sense tenir en compte el que digui el testament.