Tipus de testament

Testament hereditari i llegats davant notari:
Acta notarial en virtut de la qual una persona indica la destinació que vol que tinguin els seus béns quan mori. S'ha d'inscriure al Registre General d'Actes de Darrera Voluntat.

Testament vital (document de voluntats anticipades o d'instruccions prèvies):
Document notarial en què una persona manifesta anticipadament la seva voluntat (amb el desig que es compleixi en el moment en què no sigui capaç d'expressar-se personalment) sobre les cures i el tractament de la seva salut o, un cop difunt, sobre la destinació del seu cos i els seus òrgans. Perquè sigui efectiu, cal inscriure'l al Registre d'Instruccions Prèvies de la comunitat autònoma.

Testament solidari:
Es tracta d'un testament en què la persona disposa que, un cop hagi mort, part dels seus béns vagin a una ONG, respectant en tot cas les legítimes que marqui la llei.